Algemene voorwaarden 

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MvB Inzicht en alle labels die er onderdeel van uitmaken.

1.2. MvB InZicht: MvB InZicht (KvK nr. 09204926), Hond Inzicht, Hond Zakelijk, Hersenwerk voor Dieren, Angst voor Honden, Coachen naar Inzicht, VIK Kennisplatform en de in de webshop aangeboden diensten.

1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coach- en begeleidingstrajecten.

1.4. Training: opleiding of lesdag(en) waaraan kan worden deelgenomen door middel van inschrijving.

1.5. Opleiding: training, coaching of lesdag, dan wel enige andere vorm van opleiding door MvB Inzicht. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules of meerdere coachgesprekken, en kan tevens deels of volledig online en zonder tussenkomst van een trainer plaatsvinden.

1.6. Offerte: ieder aanbod van MvB InZicht tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever.

1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen MvB Inzicht en een opdrachtgever.

1.8. Opdrachtgever: de partij (particulier of zakelijk) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met MvB Inzicht.

1.9. Opleider: degene die de training, coaching of lesdag verzorgt.

1.10. Partijen: MvB Inzicht en Opdrachtgever tezamen.

1.11. Schriftelijk: per brief of per mail.

1.12. Zakelijke opdrachtgever: degene die als ZZP-er of namens een bedrijf een overeenkomst sluit met MvB InZicht.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst van MvB InZicht en haar labels, tenzij er in de aanvullende algemene voorwaarden of op andere wijze van afgeweken wordt.

2.2. Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.3. Als MvB InZicht bij een overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever overeenkomt dan kan de opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten niet op beroepen.

2.4. MvB InZicht mag te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwste versie wordt gepubliceerd op de website(s). Bestaande klanten worden geïnformeerd.

2.5. Anders dan bij 2.4. hebben particuliere opdrachtgevers bij tussentijdse ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand nadat MvB InZicht de inschrijving schriftelijk heeft aanvaard.

3.2. De overeenkomst komt niet tot stand indien opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden van een opleiding. Indien er voorwaarden zijn voor inschrijving dan staan deze vermeld bij de cursusinformatie op de desbetreffende website.

3.3. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Mvb Inzicht en opdrachtgever.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met MvB InZicht gesloten overeenkomsten leiden voor MvB InZicht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. MvB InZicht neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

4.2. MvB InZicht werkt met huisregels en voorwaarden voor deelname aan een training. Deze regels en voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Als opdrachtgever zich tijdens een training herhaaldelijk niet aan deze regels en voorwaarden houdt dan kan opdrachtgever uitgesloten worden van verdere deelname. In die gevallen is er geen recht op terugbetaling van lesgeld.

4.3. MvB InZicht is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren.

 

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door MvB InZicht en/of door haar ingeschakelde derden vertrouwelijk behandeld.

 

6. Prijzen

6.1. Alle door MvB InZicht genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij bij het tot stand komen van de overeenkomst anders is bepaald.

6.2. Actuele prijzen staan op de website(s).

6.3. MvB InZicht kan te allen tijde prijzen aanpassen. De aanpassingen hebben geen invloed op bestaande overeenkomsten.

 

7. Facturering en betaling

7.1. MvB InZicht factureert na totstandkoming van de overeenkomst

7.2. De betaling moet binnen 10 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdracht binnen 10 dagen na de factuurdatum start dan dient de betaling voor de start van de opdracht zijn voldaan.

7.3. Inschrijvingen via de webshop dienen direct te worden voldaan.

7.4. Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtgever geen recht op de opleiding.

7.5. Indien er niet binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald is wordt er een aanmaningsbrief verstuurd. Als opdrachtgever binnen 14 dagen na de aanmaningsbrief niet heeft betaald is hij automatisch in verzuim. MvB InZicht brengt in dit geval dan naast de wettelijke rente ook 15% incassokosten in rekening (met een minimum bedrag van 40 euro).

7.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

8. Verplaatsing of annulering door MvB InZicht

8.1. MvB InZicht is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan MvB InZicht betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

8.2. MvB InZicht is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan MvB InZicht betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

 

9. Annulering door opdrachtgever

Herroepingsrecht particuliere opdrachtgever

9.1. Met uitzondering van de in 9.3 en 9.4 genoemde situaties heeft iedere particuliere opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

9.2. Indien een opleiding gedeeltelijk van start gaat binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, dan worden bij gebruikmaking van het herroepingsrecht de kosten naar rato van gebruik verrekend.

9.3. Inschrijven voor een opleiding die volledig binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst of de inschrijving plaatsvindt, kan alleen indien er afstand wordt gedaan van het herroepingsrecht.

9.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op opleidingen die volledig online zijn en waar de gehele inhoud na betaling direct volledig toegankelijk is voor de cursist.

 

Annuleren en tussentijds beëindigen door zakelijke opdrachtgever

9.5. Voor zakelijke opdrachtgevers geldt er geen herroepingsrecht of bedenktijd en is de offerte leidend. Bij een annulering voor aanvang van de opleiding vindt er geen terugbetaling plaats.

9.6. Bij annuleren kan de opdrachtgever een vervanger laten deelnemen aan de cursus. De vervanger dient aan de voorwaarden van de cursus te voldoen. Dit wordt getoetst door de opleider. Nadat de vervanger het lesgeld heeft voldaan vindt restitutie van het lesgeld plaats aan opdrachtgever. Op deze restitutie worden 75 euro administratiekosten ingehouden.

9.7. Tussentijdse beëindiging is te allen tijde mogelijk. Bij tussentijdse beëindiging heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van de kosten.

9.8. Annuleringen en tussentijdse beëindigingen dienen schriftelijk plaats te vinden.

 

Annuleren en tussentijds beëindigen door een particuliere opdrachtgever

9.9. De opdrachtgever kan de opleiding tot 21 dagen voor aanvang kosteloos annuleren.

9.10. Bij een annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de opleiding vindt er een gedeeltelijke terugbetaling plaats. MvB Inzicht kan 1/3 van het betaalde lesgeld inhouden voor reeds gemaakte kosten, loonbetaling en gederfde inkomsten.

9.11. Bij annuleren kan de opdrachtgever een vervanger laten deelnemen aan de cursus. De vervanger dient aan de voorwaarden van de cursus te voldoen. Dit wordt getoetst door de opleider. Nadat de vervanger het lesgeld heeft voldaan vindt restitutie van het lesgeld plaats aan opdrachtgever. Op deze restitutie worden 75 euro administratiekosten ingehouden.

9.12. Tussentijdse beëindiging is te allen tijde mogelijk. Bij tussentijdse beëindiging heeft opdrachtgever recht op een gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld. MvB Inzicht kan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst de volgende loon- en onkosten inhouden:

  1. Materiaalkosten
  2. Gemaakte kosten voor reeds gevolgde en nog te volgen lesdagen.
  3. Na aftrek van de onder a en b genoemde kosten kan er maximaal 1/3 van het

    resterende lesgeld ingehouden worden voor geleden verlies en gederfde winst.

9.13. Annuleringen en tussentijdse beëindigingen dienen schriftelijk plaats te vinden.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. MvB InZicht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens of na het uitvoeren van de overeenkomst tenzij in dit artikel anders wordt bepaald en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

10.2. MvB InZicht is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

  • het uitblijven van het gewenste resultaat
  • ziekte of letsel ontstaan bij dieren tijdens een opleiding
  • door een dier van opdrachtgever veroorzaakte schade
  • indirecte schade
  • schade veroorzaakt door het niet, of niet goed opvolgen van instructies

10.3. De totale aansprakelijkheid van MvB InZicht voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar van MvB InZicht, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat voortvloeit uit de polisvoorwaarden. Indien er om wat voor reden dan ook in het geheel geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

10.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

10.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door zichzelf of meegebrachte dieren wordt veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook een verplichte voorwaarde voor deelname aan een training van MvB InZicht.

10.6. Indien opdrachtgever een consument is dan gelden de wettelijke aansprakelijkheidsregels.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door MvB InZicht ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft MvB InZicht houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

11.2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

11.3. Gebruik van logo’s en de merknamen van MvB InZicht is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

 

12. Persoonsgegevens

12.1. MvB InZicht verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring.

 

13. Toepasselijk recht en klachten

13.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. De klachtenprocedure die van toepassing is bij opleidingen wordt gedeeld via de studiegids.

13.2. Overige klachten kunnen worden ingediend via office@mvbinzicht.nl

 

 

 

Laatste publicatiedatum 17 maart 2021